Search

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

Thứ Năm, 20/06/2019 00:00

 

       Sinh hoạt chuyên đề là một trong những hình thức của sinh hoạt chi bộ. Hình thức sinh hoạt chuyên đề được thực hiện từ yêu cầu Chỉ thi số 10 của Ban Bí thư khóa X về “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”. Chất lượng sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của và sức chiến đấu của chi bộ. Từ khi có chỉ thị số 10 và các hướng dẫn của Ban tổ chức trung ương, đặc biệt là Hướng dẫn của  Ban thường vụ tỉnh ủy Bình Phước, Hướng dẫn của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ đã được cải thiện đáng kể, chất lượng sinh hoạt nhìn chung là tốt, tuy nhiên phân tích cụ thể cũng còn một số hạn chế nhất định. Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ trong thời gian tới, phần trình bày tôi xin đề cập ở 3 khía cạnh: 1)Cơ sở hướng dẫn thực hiện sinh hoạt chuyên đề; 2) những hạn chế cơ bản trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ cơ sở và nguyên nhân của hạn chế; thứ ba những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ thuộc Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính đảng.

1. Các văn bản hướng sinh hoạt chuyên đề

Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới” đã yêu cầu: Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề.

Để thực hiện Chỉ thị số 10, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 09 ngày 02-3-2012 và sau đó là Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW ngày 6-7-2018 (thay thế cho HD 09), trong đó nêu rất rõ cách thức và nội dung sinh hoạt chuyên đề. Cụ thể:

Về cách thức: Hàng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Tiếp theo, chi bộ phân công đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề để chuẩn bị bằng văn bản. Bí thư chi bộ trao đổi về  mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề với đảng viên được phân công. Dự thảo chuyên đề phải được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông qua và gửi cho đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt. Sinh hoạt chuyên đề gồm 3 bước: Mở đầu; tiến hành sinh hoạt và kết thúc. 

Về nội dung chuyên đề, Hướng dẫn 12 chỉ rõ: Căn cứ chỉ thị, nghị quyết và định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ, mỗi quý ít nhất một lần chi bộ tổ chức sinh hoạt theo các nhóm vấn đề sau: Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy đảng; về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo của chi bộ; về các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ; về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chi bộ; và những nội dung khác theo đặc điểm của từng loại hình chi bộ.

Trên cơ sở, HD số 12, ngày 31/10/2018 Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Hướng dẫn 03-HD/TU về việc “ hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, định hướng sinh hoạt chuyên đề của từng loại hình chi bộ. Sau đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có hướng dẫn số 30-HD/ĐUK cụ thể hóa nội dung sinh hoạt chi bộ và đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Như vậy, văn bản hướng dẫn về sinh hoạt chi bộ đã rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung, sinh hoạt chuyên để nói riêng. Mặc dù vậy, có thể nói cho đến nay việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ cơ sở vẫn còn hạn chế nhất định, có kể kể như sau:

2. Những hạn chế cơ bản trong sinh hoạt chuyên đề thời gian qua ở các chi bộ:

Vẫn còn tình trạng có tổ chức đảng chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề hoặc hoặc rất ít sinh hoạt chuyên đề không đảm bảo số lần sinh hoạt chuyên đề trong năm hoặc chỉ sinh hoạt chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh theo Chỉ thị.

Sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ còn hình thức: chưa thiết thực, việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chung chung, chưa phải là những nội dung cần thiết, bức xúc đưa ra bàn để tìm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Một số nội dung sinh hoạt chuyên đề chuẩn bị chưa đạt yêu cầu, đảng viên tham gia ý kiến ít sôi nổi, chủ yếu là đóng góp về câu từ, mà chưa làm rõ vấn đề hạn chế, nguyên nhân và giải pháp thực hiện, nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên trong thực hiện và đây chính là cơ sở để thực hiện thành công chuyên đề và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên.

Từ căn cứ hướng dẫn và hạn chế trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề thời gian qua ở các chi bộ nói chung, có thể nói chất lượng sinh hoạt chuyên đề nhìn chung chưa cao, nguyên nhân từ đâu?  Chất lượng sinh hoạt chuyên đề phụ thuộc nhiều yếu tố: chọn nội dung, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tổ chức sinh hoạt chuyên đề và chốt nội dung chuyên đề, đưa chuyên đề vào thực hiện.

3. Để cải thiện chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề cần lưu ý một số giải pháp sau:

Một là, cần làm tốt việc chọn chuyên đề. Đây là một khâu quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng sinh hoạt chyên đề. Hiện nay vẫn còn có ý kiến khác nhau về chọn nội dung chuyên đề rằng nội dung chuyên đề phải gắn với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, không lấn vào nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Vì quan niệm như vậy nên nội dung sinh hoạt chuyên đề không dám bàn sâu vào vấn đề chuyên môn. Trên thực tế nhiều vấn đề nảy sinh, có tính chất mới có thể gây tranh cải hay bức xúc lại xuất hiện nhiều ở lĩnh vực chuyên môn. Vậy làm sao để vừa lãnh đạo tốt trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của chi bộ, vừa giải quyết tốt những vẫn đề mới nảy sinh mà vẫn không lấn sân nhiệm vụ chuyên môn là trăn trở của nhiều chi bộ.

Vậy nhiệm vụ chính trị của chi bộ là gì?

Với chức năng là một tổ chức lãnh đạo chính trị, chi bộ phải có trách nhiệm cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị; tiến hành tuyên truyền, vận động và tổ chức quần chúng chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghị quyết và chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua thực tiễn lãnh đạo ở cơ quan, đơn vị, chi bộ lắng nghe những kiến nghị, góp ý, phản ánh và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng về đường lối, chính sách đã ban hành để Đảng nghiên cứu, bổ sung, phát triển và hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách cho đúng đắn, phù hợp. Chi bộ tuyệt đối không làm thay, lấn sang các công việc điều hành, quản lý của chính quyền và đoàn thể.

Như vậy, nhiệm vụ chính trị của chi bộ bao gồm luôn nhiệm vụ lãnh đạo chuyên môn, hay nói cách khác chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là một phần trong nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Tuy nhiên, cần thống nhất rằng chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bằng nghị quyết, kế hoạch, bằng đội ngũ cán bộ và lãnh đạo bằng nêu gương chứ chi bộ không “làm thay” tức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, không “lấn sân” tức là bàn quá sâu vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà đó là nhiệm vụ của đơn vị.

Sau khi đã thống nhất về mặt nhận thức về lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn là một nội dung trong nhiệm vụ chính trị của chi bộ thì việc chọn nội dung chuyên đề trở nên đơn giản hơn. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình của chi bộ để xây dựng một danh sách nhiều chuyên đề để tham khảo ý kiến của chi bộ, có phân tích để lựa chọn được chuyên đề hợp lý nhất.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch sinh hoạt: kế hoạch đảm bảo theo trình tự, chuẩn bị chu đáo, nội dung có bố cục rõ ràng đảm bảo các phần lý luận, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp, thời gian và cách thức tổ chức thực hiện khả thi đúng theo tinh thần Hướng dẫn của Trung ương, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Dân chính Đảng.

Thứ ba, tổ chức sinh hoạt chuyên đề thật nghiêm túc: Bí thư phát huy vai trò định hướng để tập thể phát biểu, phát huy tinh thần, trách nhiệm của đảng viên trong thảo luận về hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân và tìm ra giải pháp để khắc phục hạn chế. Kết thúc buổi sinh hoạt Bí thư phải chốt nội dung, rút ra kết luận hay cần thiết ban hành nghị quyết chuyên đề. Nghị quyết có phân công nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện gắn với trách nhiệm của đảng viên và trách nhiệm của cấp ủy, của Bí thư trong theo dõi, đôn đốc, giám sát để nghị quyết phát huy được tác dụng.

Thứ tư, nhận xét ghi nhận nội dung đã được chuẩn bị, biểu dương tinh thần cá nhân chịu trách nhiệm chuẩn bị chuyên đề, rút kinh nghiệm cho buổi sinh hoạt sau.

            Nguyễn Thị Ninh

                    Bí thư chi bộ Các khoa

 

Lượt xem: 314

Bookmark and Share

Bình luận

BANDOHANHCHINHBP.png

LỊCH LÀM VIỆC

Tháng Chín 2019
T2T3NămSáuBảyCN
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

hoi dap cong tac dang.png

CAN CAN.gif

 goc thu gian.jpg