Search

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG HIỆN NAY.

Thứ Năm, 04/08/2016 15:40

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG HIỆN NAY.

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần bảo đảm cho các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước được thực hiện đúng đắn; sớm phát hiện và uốn nắn những khuyết điểm, lệch lạc từ khi mới manh nha; giúp cho việc đánh giá cán bộ được chính xác để có biện pháp giáo dục, bồi dưỡng và sử dụng, bố trí, đề bạt đúng người, đúng việc. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời nêu gương những đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời thanh lọc một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; góp phần tích cực vào việc chấn chỉnh tình trạng mất đoàn kết nội bộ và vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số đảng bộ. Nhiều cấp uỷ đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và từng thời gian, chú trọng rút kinh nghiệm xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, quy trình, từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Tuy nhiên, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) đã chỉ rõ:…Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhiều khi còn hình thức, chưa đủ sức động viên và thường xuyên nêu cao ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên; một số nơi có tình trạng những việc làm đúng, gương người tốt không được đề cao, bảo vệ; những sai sót, vi phạm không được phê phán, xử lý nghiêm minh. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật nhiều nơi, nhiều cấp chưa thường xuyên; đấu tranh với những vi phạm còn nể nang, không nghiêm túc.

Có cán bộ đảng viên phạm sai lầm, khuyết điểm kéo dài, thậm chị thoái hoá biến chất, mà tổ chức đảng không hay biết, không kịp thời kiểm tra xử lý. Thậm chí có những cán bộ xấu lại được đánh giá tốt, được đề bạt và giới thiệu đề cử vào các chức danh lãnh đạo, quản lý trong bộ máy của Đảng và Nhà nước. Có chi bộ, đảng bộ tiêu cực, tham nhũng nghiêm trọng, kéo dài nhưng do cấp trên không giám sát, kiểm tra, phát hiện nên vẫn được đánh giá là trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền. Tình hình đơn, thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và công dân không giảm, nội dung tố cáo phần lớn là đúng hoặc đúng một phần. Nhưng việc giải quyết rất chậm, không rõ trách nhiệm, đùn đẩy vòng vo từ cấp dưới lên cấp trên, từ cơ quan này sang cơ quan khác, gây nên nỗi bức xúc, nặng nề trong xã hội. Vấn đề phức tạp và có nhiều nguyên nhân, trong đó có phần trách nhiệm của công tác giám sát, kiểm tra của Đảng, thanh tra Nhà nước còn yếu kém.

Một nguyên nhân quan trọng và phổ biến hiện nay là bệnh quan liêu, một căn bệnh nguy hiểm nhất của Đảng cầm quyền. “Vì những người và những cơ quan lãnh đạo từ cấp trên đến cấp dưới không sát công việc thực tế, không thường xuyên theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng. Đối với công việc thì trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt, không vào sâu vấn đề. Chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi, đến chốn. Lời giáo huấn đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay.

Thực tế, một số cơ quan và người lãnh đạo quá bận rộn công việc bàn giấy, di chuyển từ cuộc họp này đến cuộc họp khác, ban hành hết nghị quyết nọ đến chỉ thị kia, nhưng rất ít đi giám sát, kiểm tra công việc thực tế của cán bộ cấp dưới. Hoặc mang tiếng là đi kiểm tra, giám sát nhưng thực chất chỉ là sự chuyển dịch từ phòng họp của cấp mình xuống phòng họp của cấp dưới, chủ yếu là nghe cán bộ lãnh đạo cấp dưới báo cáo rồi đưa ra vài lời động viên và góp ý chung chung. Có đồng chí lãnh đạo chưa thật sự phát huy dân chủ, thường áp đặt ý kiến của mình cho người khác, ít lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng, chưa sâu sát cơ sở, nghiên cứu thực tiễn, để xem xét công việc của cán bộ cấp dưới và kiểm nghiệm chủ trương của mình. Lại có một số người lãnh đạo ưa nịnh, thích được tâng bốc, họ tâm đầu ý hợp với những cán bộ cấp dưới thiếu trung thực, khéo xu nịnh, đón tiếp long trọng, nhưng báo cáo thì che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích…

Công tác quản lý cán bộ còn nhiều mặt hạn chế, người cán bộ lãnh đạo không nắm chắc cán bộ thuộc diện cấp mình quản lý về kết quả hoàn thành nhiệm vụ, diễn biến tư tưởng cũng như đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ nên có cán bộ dưới quyền hư hỏng, tham nhũng, sa đoạ đã lâu mà không hay biết, chỉ đến khi báo chí phanh phui mới kiểm tra, thẩm tra, xác minh. Một số cơ quan tham mưu và cán bộ kiểm tra nhiễm tác phong quan liêu, không sâu sát tình hình, không điều tra, nghiên cứu cụ thể, thậm chí buông lỏng công tác quản lý cán bộ, đảng viên.

Kiểm tra, giám sát thường chỉ làm một chiều từ trên xuống, chưa mở rộng dân chủ, phát huy kiểm tra, giám sát từ dưới lên; chưa có cơ chế, quy trình để động viên và tổ chức cho cấp dưới và nhân dân kiểm tra, giám sát công việc cũng như tư cách của cán bộ lãnh đạo cấp trên.

Bệnh quan liêu thường đi liền với bệnh chủ quan. Vì quan liên nên đánh giá tình hình hời hợt, theo cảm tính chủ quan, không nắm được thực chất của vấn đề, đến khi sự việc diễn biến phức tạp thì bối rối, bất ngờ, đối phó lúng túng, xử lý bị động và không chính xác.

Nhiều nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng đúng đắn, nhưng khi tổ chức chỉ đạo thực hiện lại đạt hiệu quả thấp. Đây đang là khâu yếu trong sự lãnh đạo của Đảng. Không ít tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý lời nói và việc làm không đi đôi, nói nhiều làm ít, thậm chí làm trái nghị quyết. Nguyên nhân chính là do bố trí cán bộ không đúng và kiểm tra, giám sát, đôn đốc thiếu sâu sát, kịp thời.

Bên cạnh đó, cơ quan kiểm tra cấp cơ sở chưa được kiện toàn, cán bộ kiểm tra cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm; kiến thức và năng lực của một bộ phận không nhỏ cán bộ kiểm tra còn có hạn, chưa đủ trình độ xem xét, đánh giá một chủ trương, một việc làm của cán bộ cấp dưới là đúng hay sai, đi tới kết luận thiếu chính xác. Có một số trường hợp, do người được giao nhiệm vụ đi giám sát, kiểm tra thiếu công tâm, khách quan, vi phạm tiêu cực dẫn tới nhận định thiên lệch, thậm chí sự thật bị xuyên tạc, bóp méo, dẫn đến kỷ luật không nghiêm minh.

Trong tình hình hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát trước hết hướng vào đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, xa rời định hướng xã hội chủ nghĩa, đi ngược lại Cương lĩnh và Nghị quyết của đại hội Đảng; đấu tranh chống nguy cơ suy thoái về đạo đức lối sống, tham nhũng, quan liêu, phát hiện và kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, những kẻ thoái hoá, biến chất về chính trị và đạo đức.

Công tác kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm phát hiện vi phạm và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên, mà cần đi sâu nghiên cứu phân tích nguồn gốc, nguyên nhân sai phạm, rút kinh nghiệm đưa ra những biện pháp hạn chế khuyết điểm, sai lầm, cứu vớt được nhiều đảng viên khỏi sa ngã. Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý những đảng bộ và đảng viên có vi phạm, cần kiểm tra, giám sát, nghiên cứu những đảng bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, gương mẫu về đạo đức, lối sống,…để tìm ra những bài học hay, những kinh nghiệm bổ ích giúp cho công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng có hiệu quả tốt hơn.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ ở các cấp dưới. Cấp trên xuống cơ sở để thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhân dân là cần thiết, nhưng cần tăng thêm hoạt động kiểm tra với đúng nghĩa của nó. Kiểm tra là đi làm việc thiết thực, hữu ích, giảm bớt những nghi thức đón tiếp và tuyên truyền phô trương, lãng phí, hình thức.

Công tác kiểm tra, giám sát cần được đặt trong chương trình công tác thường kỳ của các cấp uỷ, có trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian, với yêu cầu, nội dung rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể. Các cuộc họp cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ không chỉ để bàn và ra nghị quyết, chỉ thị mà còn dành để nghe báo cáo kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát, qua đó đánh giá tình hình thực tiễn và giải pháp bổ cứu thiết thực. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Người lãnh đạo phải tự mình làm việc kiểm tra, mới đủ kinh nghiệm và oai tín.

UBKT và các ban tham mưu của Đảng cần được kiện toàn và phối hợp chặt chẽ với nhau để giúp cấp uỷ thường xuyên, kịp thời nắm được mọi thông tin về tổ chức đảng và cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp mình quản lý, chủ động kiểm tra khi thấy có dấu hiệu vi phạm kỷ luật của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục tình trạng bị động.

Là Đảng cầm quyền, phần lớn đảng viên, cán bộ của Đảng hoạt động trong bộ máy của Nhà nước, việc kiểm tra đảng viên chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng có quan hệ khăng khít với việc kiểm tra, thanh tra cán bộ, công chức nhà nước chấp hành pháp luật, chính sách, nhiệm vụ công tác chuyên môn. Vì vậy, cần có chế độ phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan kiểm tra của Đảng với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tố tụng của Nhà nước.

Cùng với nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan lãnh đạo, cần mở rộng dân chủ, tăng cường kiểm tra từ dưới lên. Để kiểm tra, giám sát từ dưới lên được tiến hành có thực chất, đem lại hiệu quả thiết thực, điều cốt lõi là cần mở rộng dân chủ nội bộ trong Đảng và Nhà nước, tăng cường nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ và tinh thần xây dựng Đảng của nhân dân. Không trên nền tảng dân chủ mở rộng thì kiểm tra, giám sát từ dưới lên sẽ chỉ là hình thức, là lời hô hào suông. Mặt khác, kiểm tra, giám sát từ dưới lên được phát huy chính là biểu hiện sinh động của sinh hoạt dân chủ trong Đảng và trong xã hội.

Mọi đảng viên bất kể chức vụ thấp hay cao, tuổi đảng nhiều hay ít đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát của tổ chức, của nhân dân. Quyền hành càng cao, trách nhiệm càng lớn lại càng cần được kiểm tra, giám sát vì một việc làm đúng hay sai của cán bộ lãnh đạo có ảnh hưởng lớn đến vai trò lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước và cuộc sống của người dân.

Sưu tầm

Lượt xem: 5096

Bookmark and Share

Tin cùng chuyên mục

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Bình luận

BANDOHANHCHINHBP.png

LỊCH LÀM VIỆC

Tháng Bảy 2019
T2T3NămSáuBảyCN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011

hoi dap cong tac dang.png

CAN CAN.gif

 goc thu gian.jpg