Search

LỜI GIỚI THIỆU CHUNG

Thứ Năm, 23/08/2018 15:36

Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh Bình Phước được thành lập theo Quyết định số 35 –QĐ/TU ngày 07-01-1997 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước với tổng số đảng viên là 356 đồng chí; qua chia tách, sắp xếp, thay đổi tên gọi, đến năm 2008 được đổi tên thành Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng theo Quyết định số 611-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đến ngày 01/8/2016 đổi tên là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh theo Quyết định số 335 –QĐ/TU ngày 01-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Là đảng bộ cấp trên cơ sở đặc thù, không có chính quyền cùng cấp; dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, đã tập trung lãnh đạo các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo và thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã ngày càng khẳng định được vị trí của mình trong việc lãnh đạo các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối các cơ quan tỉnh trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đoàn kết, khắc phục khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp trực tiếp đến kết quả, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ đã và đang được tập trung thực hiện tốt trên tất cả các mặt; đến tháng 8/2018, toàn Đảng bộ Khối có 69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc gồm: 31 đảng bộ và 38 chi bộ cơ sở với tổng số 2.735 đảng viên (gấp 7,7 lần đảng viên khi mới thành lập); đó chính là tiền đề để Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng giàu đẹp!

 

                     BAN BIÊN TẬP TRANG WEBSITE

 

QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY  

 

Chức năng nhiệm vụ 

 

Theo Quy định 293-QĐ/TW ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa X) , Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Phước có chức năng nhiệm vụ như sau :

I- VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Vị trí

Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh là cấp uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ và là cấp uỷ cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong khối.

2. Chức năng

Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong khối vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tham mưu, đề xuất với tỉnh uỷ, thành uỷ về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng trong khối.

II- NHIỆM VỤ

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

- Tham gia với lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể của tỉnh thuộc khối; tham mưu, đề xuất với tỉnh uỷ, thành uỷ những vấn đề cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan tỉnh.

2. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong khối.

- Giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tổ chức kỷ luật cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

- Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

3. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thuộc khối trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về tổ chức sinh hoạt đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác quản lý đảng viên.

- Bồi dưỡng cấp uỷ viên, chăm lo công tác phát triển đảng viên, thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

4. Lãnh đạo công tác cán bộ

- Lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.

- Tham gia ý kiến về đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử... đối với đảng viên trong khối là cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ quản lý (khi có yêu cầu).

- Tham gia với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh về công tác cán bộ và quản lý cán bộ đối với cấp uỷ viên thuộc diện đảng uỷ khối quản lý.

- Quyết định hoặc đề nghị với tỉnh uỷ, thành uỷ quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác đảng của đảng uỷ khối theo phân cấp quản lý.

- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.

- Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

5. Lãnh đạo các đoàn thể

- Lãnh đạo, chăm lo xây dựng các đoàn thể trong khối vững mạnh, hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các đoàn thể, tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo trực tiếp đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ.

- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các đoàn thể.

6. Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

 

 

 

 

Lượt xem: 497

Bookmark and Share

Bình luận

BANDOHANHCHINHBP.png

LỊCH LÀM VIỆC

Tháng Chín 2019
T2T3NămSáuBảyCN
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

hoi dap cong tac dang.png

CAN CAN.gif

 goc thu gian.jpg