Search

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA UBKT ĐUK TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 CỦA UBKT TU

Thứ Hai, 27/06/2016 15:16

 CHUYÊN ĐỀ: “CÔNG TÁC KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM”.

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính đảng tỉnh Bình Phước là Đảng bộ có các tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Tỉnh. Nhiệm vụ của Đảng bộ khối là lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng ở các đơn vị thực hiện công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đồng thời lãnh đạo bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đạt kết quả góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của Tỉnh.

Đảng bộ Khối có 64 tổ chức cơ sở Đảng (gồm: 30 Đảng bộ và 34 Chi bộ cơ sở) với 2.469 đảng viên. Đảng viên trong Đảng bộ Khối đều là cán bộ công chức, viên chức về cơ bản có trình độ văn hoá, trình độ chính trị và ý thức kỷ luật cao; hầu hết các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc đều đóng trên địa bàn Thị xã Đồng Xoài, đó là những điều kiện thuận lợi cơ bản cho việc nắm bắt tình hình, xử lý thông tin phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao. Bên cạnh đó vẫn có những khó khăn nhất định do cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở kiêm nhiệm, không chuyên trách, công việc chuyên môn nhiều chính vì vậy có ảnh hưởng ít nhiều đến công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng.

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Sau khi được triển khai, thực hiện Quyết định số 1319-QĐ/UBKTTW, ngày 10/6/2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành "Quy định, về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm", nhận thức của hầu hết các cấp ủy đảng, đảng viên và Ủy ban Kiểm tra từ Đảng ủy Khối đến cơ sở đã cơ bản nắm được nội dung của Quy định và đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là biện pháp quan trọng để ngăn ngừa những vi phạm xảy ra, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và toàn Đảng bộ Khối.

Từ việc nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, trong đó kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm đã được cấp uỷ, UBKT các cấp Đảng bộ khối thực hiện có hiệu quả, kịp thời ngăn ngừa vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng. Để làm tốt công tác này, hàng năm cấp uỷ, UBKT các cấp đều xây dựng kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng chi, đảng bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2016 Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra 01 tổ chức đảng và 05 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra 01 tổ chức đảng và đang tiến hành kiểm tra đối với 01 đảng viên; UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 04 đảng viên.  

Nội dung kiểm tra: đối với tổ chức đảng kiểm tra về việc thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, việc thực hiện các quy định của Đảng; đối với đảng viên chủ yếu tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ gìn đoàn kết nội bộ, gây khó khăn trong việc thanh quyết toán kinh phí.

Qua kiểm tra, kết luận: 01 tổ chức đảng, 2 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, UBKT Đảng ủy Khối đã tiến hành xem xét đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật; 04 đảng viên có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đã chỉ đạo nghiêm túc rút kinh nhiệm.

Quá trình kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhận thấy: Phần lớn cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở luôn mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ; phần lớn đối tượng được kiểm tra đã tự giác chấp hành, nhận khuyết điểm, thiếu sót và có biện pháp khắc phục sửa chữa khuyết điểm, sai phạm để tiến bộ; đội ngũ làm công tác kiểm tra từng bước nâng cao năng lực, bản lĩnh vững vàng, nắm vững quy trình và phương pháp kiểm tra nên khi thực hiện mang lại hiệu quả cao.

Tuy nhiên trong công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT ĐUK còn gặp không ít khó khăn đó là:

- Một số cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở nhận thức chưa đầy đủ và đúng đắn về ý nghĩa, tác dụng của nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nên chưa thật sự quan tâm đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

- Cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm do đó về mặt nghiệp vụ, khả năng phát hiện, tổng hợp, phân tích, đánh giá còn hạn chế, lúng túng trong việc xác định đối tượng kiểm tra, chưa quyết định kiểm tra khi còn manh nha, chỉ khi sai phạm đã rõ, gây dư luận xấu mới tiến hành kiểm tra. Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm tra chưa chủ động, thiếu toàn diện. Khi trong tổ chức đảng có đảng viên có dấu hiệu vi phạm, UBKT ở một số đảng uỷ cơ sở còn lúng túng trong thực hiện các quy trình, thủ tục cũng như nghiệp vụ trong công tác thẩm tra, xác minh, nên khi kết luận có lúc chưa thể hiện hết tính khách quan, toàn diện, dẫn đến khi ban hành TBKL kiểm tra thì đảng viên tiếp tục khiếu nại lên cấp cao hơn.

- Một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đúng về công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, cho rằng kiểm tra có dấu hiệu vi phạm là có vi phạm, là ảnh hưởng đến uy tín của tập thể, cá nhân.

- Một số ít cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần cầu thị, hợp tác, còn quanh co, che giấu khuyết điểm trong quá trình đoàn tiến hành thẩm tra, xác minh dẫn đến việc thẩm tra, xác minh gặp khó khăn, kéo dài thời gian.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở chưa nhận thức đầy đủ, chưa nêu cao trách nhiệm, chưa chủ động phát hiện khi có dấu hiệu vi phạm từ nhiều nguồn thông tin, thiếu chủ động trong việc nắm tình hình; có cán bộ, đảng viên chưa nhận thức được những sai phạm của mình nên còn quanh co, đổ lỗi chủ yếu cho khách quan để giảm tội... từ đó hiệu quả, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

 III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP:

Để triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối xin chia sẽ một số kinh nghiệm và giải pháp sau:

Thứ nhất, Cấp uỷ, UBKT các cấp cần phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xác định công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ quan trọng để ngăn ngừa sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng, nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Thứ hai, Kiểm tra phải coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; chủ động kiểm tra để phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện, khắc phục thiếu sót khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới manh nha.

Thứ ba, Phải dựa vào tổ chức đảng; phát huy tinh thần tự giác của đảng viên; phát huy trách nhiệm xây dựng Đảng của quần chúng; làm tốt công tác thẩm tra, xác minh; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hình thức kiểm tra phù hợp với từng đối tượng và thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra theo quy định. Đối với những trường hợp đối tượng kiểm tra có tinh thần tự phê bình yếu, thiếu tự giác, né tránh trách nhiệm, chủ thể kiểm tra phải chủ động làm tốt công tác tư tưởng, phương pháp kiểm tra phải “khéo”, kết hợp với làm tốt công tác thẩm tra, xác minh nắm bắt về khuyết điểm, vi phạm của đối tượng kiểm tra, cảm hoá, thuyết phục, kiên quyết đấu tranh bằng nhiều phương pháp để đối tượng kiểm tra thay đổi thái độ tự phê bình, nhận khuyết điểm của tập thể, cá nhân.

Thứ tư, Ủy ban Kiểm tra các cấp phải thường xuyên nắm bắt tình hình bằng nhiều kênh thông tin như: qua giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, qua đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, nhất là bám sát cơ sở, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy viên, ủy viên UBKT các cấp, chủ động nắm tình hình phản ánh kịp thời để tiến hành kiểm tra đúng nội dung, đúng đối tượng, có kế hoạch cụ thể và tổ chức lực lượng kiểm tra chu đáo, tích cực tiến hành kiểm tra để đạt chất lượng và hiệu quả.

Thứ năm cũng là yếu tố quan trọng nhất, Cán bộ kiểm tra phải nắm vững quy trình nghiệp vụ, chịu khó nghiên cứu để nắm vững Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh vững vàng, có trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao, phải công tâm, khách quan trong quá trình thẩm tra, xác minh cũng như xem xét tính chất, mức độ, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Khi xem xét phải đảm bảo thấu tình, đạt lý, đảm bảo tính thuyết phục, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Trên đây là tham luận của UBKT Đảng uỷ Khối cơ quan Dân chính đảng về chuyên đề “Công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm”./.

 Lê Thị Kim Dung: UV BTV-CN UBKT ĐUK

Lượt xem: 10465

Bookmark and Share

Bình luận

BANDOHANHCHINHBP.png

LỊCH LÀM VIỆC

Tháng Bảy 2019
T2T3NămSáuBảyCN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011

hoi dap cong tac dang.png

CAN CAN.gif

 goc thu gian.jpg